Hem / Köpvillkor
Köpvillkor

Lidingö Marin AB
Org. nr: 556260-2242

1. Allmänt
a) Dessa allmänna villkor gäller för de produkter som Lidingö Marin AB tillhandahåller, om annat inte särskilt avtalats skriftligt mellan kunden och Lidingö Marin AB.

b) Vid försäljning till konsument tillämpar Lidingö Marin AB de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om distansavtalslagen.
2. Beställning
a) Beställning av produkter från Lidingö Marin AB sker via ldingomarin.bai.nu,telefon eller mail. För att en beställning skall vara bindande för Lidingö Marin AB, skall beställningen skriftligen ha bekräftats av Lidingö Marin AB före genomförd leverans, kallat bekräftelsedag. Detta innebär bland annat att om produkt i Lidingö Marin AB sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Lidingö Marin AB ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
3. Leverans och frakt
a) Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Lidingö Marin AB's lager. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Lidingö Marin AB. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

b) Såvida inte annat överenskommits sker leverans från Lidingö Marin AB's lager i Sverige. Lidingö Marin AB ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter beställning från kunden. Om Lidingö Marin AB ombesörjer transport skall kunden ersätta Lidingö Marin AB's utgifter i samband med transporten om annat inte skriftligen överenskommits.
4. Leveransförsening
Kunden får genom skriftligt meddelande till Lidingö Marin AB häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Lidingö Marin AB eller något förhållande på Lidingö Marin AB's sida som pågår mer än 45 dagar.
5. Pris och betalning
a) På Lidingö Marin AB's hemsida, i dess kataloger och prisblad förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor om inget annat specifikt anges samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Lidingö Marin AB gällande prislista på leveransdagen.

b) Lidingö Marin AB förbehåller sig rätten att när som helst fram tills ordern skickats till kund justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

c) Såvida Lidingö Marin AB inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning mot postförskott. Vid beställning från Lidingö Marin AB's hemsida finns möjlighet till faktura samt swish för betalning. Efter särskild skriftlig begäran och kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. Lidingö Marin AB utfärdar faktura på Leveransdagen.
6. Dröjsmål med betalning
a) Betalar inte kunden i rätt tid har Lidingö Marin AB rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

b) Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Lidingö Marin AB anmodat kunden att betala förfallet belopp, har Lidingö Marin AB rätt att genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Lidingö Marin AB avtalet har Lidingö Marin AB även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll
a) Produkterna förblir Lidingö Marin AB egendom till dess de till fullo betalats och kunden skall vårda produkten på bästa tänkbara sätt.

8. Returrätt och reklamationer
a) Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Lidingö Marin AB lagerhåller. För produkter som Lidingö Marin AB ej lagerhåller eller produkt som Lidingö Marin AB lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt.

Ingen returrätt gäller på elartiklar.

Retur får ske inom 10 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Lidingö Marin AB i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Lidingö Marin AB och erhålla ett skriftligt godkännande. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att erhållande av godkännande ej utgör en godkänd retur av produkten. Returen är godkänd först när Lidingö Marin AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör Lidingö Marin AB avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 100 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1.000 kronor exklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

b) Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från Leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

c) Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal - konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Lidingö Marin AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till Lidingö Marin AB med ordersedel, faktura eller kvitto och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av Lidingö Marin AB.
Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta Lidingö Marin AB's kundservice per 08-766 11 44, order@lidingomarin.se, butik@lidingomarin.se eller på telefon 08-766 24 75 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Lidingö Marin AB tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

9. Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare erbjuder Lidingö Marin AB. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Lidingö Marin AB. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Lidingö Marin AB avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.
10. Ansvar för fel
a) Lidingö Marin AB är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.
b) Lidingö Marin AB ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
c) Lidingö Marin AB ansvar omfattar inte:
i. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
ii. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Lidingö Marin AB instruktioner;
iii. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Lidingö Marin AB kontroll;
iv. normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
d) Lidingö Marin AB ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från Leveransdagen.
e) Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Lidingö Marin AB ansvarar för skall kunden ersätta Lidingö Marin AB enligt Lidingö Marin AB vid varje tillfälle gällande prislista.
f) Lidingö Marin AB ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Lidingö Marin AB med anledning av fel.
11. Ansvarsbegränsning
a) Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Lidingö Marin AB enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
b) Lidingö Marin AB's ansvar omfattar endast direkta förluster. Lidingö Marin AB ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller skador som Lidingö Marin AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
12. Överlåtelse av avtalet
a) Lidingö Marin AB får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
b) Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.
13. Skiljedom
a) Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.
Copyright © Business At Internet AB